Статут клубуСТАТУТ
Колегіального клубу підприємництва
Білоцерківського колегіуму
Білоцерківської  міської ради
Київської областіI.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Колегіальний клуб підприємництва є добровільною організацією учнів на базі  Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області,  що діє на принципах єдності інтересів учнівської молоді з метою розвитку ініціативи та підприємницьких здібностей.
1.2. Діяльність Колегіального клубу підприємництва організовується відповідно до Конституції України, статуту Білоцерківського колегіуму та Колегіального клубу підприємництва.
1.3. Колегіальний клуб підприємництва діє на демократичних засадах, з урахуванням принципів добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів клубу, відкритості його діяльності.
1.4. Фізична адреса Колегіального клубу підприємництва:
         б-р 50-річчя Перемоги, 149,
м. Біла Церква,
         Київська область, 09113
kolegiumbc@gmail.com.

II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ КЛУБУ
2.1. Основні цілі Колегіального клубу підприємництва (далі ККП):
§        розвиток в учнів культури підприємництва, ініціативи, активності та інших життєвих компетентностей для досягнення успіху в професійній кар’єрі або бізнесі;
§        обмін досвідом з клубами-партнерами в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва» щодо заходів із розвитку професійної активності та підприємливості.
2.2. Для виконання окреслених цілей Колегіальний клуб підприємництва у встановленому порядку працюватиме над розв’язанням таких завдань:
§        поширення інформації про завдання, цілі та діяльність ККП;
§        проведення для учнів та вчителів семінарів, тренінгів, круглих столів та ін. заходів відповідно до плану роботи клубу;
§        організація серед учнівської молоді тематичних конкурсів з метою популяризації підприємницької діяльності, формування ініціативи, активності та інших важливих життєвих компетентностей;
§        співпраця з державними, недержавними установами, товариствами та іншими організаціями, зустрічі з успішними підприємцями міста (району);
§        сприяти змістовному дозвіллю учнівської молоді;
§        здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.
2.3. Колегіальний клуб підприємництва має право самостійно визначати перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацювати з іншими організаціями на основі спільних інтересів.
 2.4. Колегіальний клуб підприємництва може співпрацювати з  міжнародними  громадськими організаціями та спілками, підтримувати з прямі контакти та зв'язки, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III.     ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність Колегіального клубу підприємництва базується на таких основних принципах:
§        повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
§        відповідальністю кожного члена клубу за виконання своїх обов'язків та доручень.
 3.2. Колегіальний клуб підприємництва може застосовувати заходи заохочення своїх членів.

IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.   Членами Колегіального клубу підприємництва можуть бути учні І – IV курсів Білоцерківського колегіуму за власним бажанням, які визнають та дотримуються Статуту Колегіального клубу.
4.2.   Питання про прийом до членів клубу розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3.   Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом Колегіального клубу.
4.4. Член Колегіального клубу має право:
§        брати участь у роботі клуб, пропонувати свої ідеї, проекти, бізнес- плани;
§        обговорювати на Загальних зборах будь-які питання діяльності клубу;
§        отримувати інформацію з питань діяльності клубу;
§        вільно виходити з членів клубу у встановленому порядку;
§        здійснювати інші дії, передбачені Статутом Колегіального клубу.
4.5.         Член Колегіального клубу зобов'язаний:
§        виконувати рішення загальних зборів  клубу;
§        брати участь у виконанні завдань, заходів, визначених на Загальних зборах;
§        дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;
§        підтримувати своїми діями авторитет клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
 4.6. Член Колегіального клубу може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення з членів клубу вирішується на Загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
 4.7.Член Колегіального клубу припиняє своє членство в клубі:
§        за власним бажанням;
§        у порядку виключення за дії, несумісні з Статутом клубу;
§        за умови відсутності на засіданнях, заходах  Колегіального клубу (більше одного місяця) без поважних причин.

V.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1. Колегіальний клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись Статутом Білоцерківського колегіуму та даним Статутом.
5.2. Керівними органами Колегіального клубу є Загальні збори, керівною особою – президент клубу.
5.3. Вищим керівним органом Колегіального клубу є Загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів клубу.
Рішення про прийняття Статуту Колегіального клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу більшістю, не менше, ніж 2/3 від загальної чисельності членів клубу.
Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами клубу.
5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності клубу.

VI.           ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            Діяльність Колегіального клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
            Колегіальний клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
§        Зміни та доповнення до Статуту Колегіального клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів клубу.


Комментариев нет:

Отправить комментарий